Cercar en aquest blog

dijous, 31 de març de 2011

Nova sessió del comitè executiu

Avui té lloc una sessió del comité executiu de Tavèrnoles Actiu (TAV) que es dedicarà a preparar la designació dels representants del partit davant l'administració electoral, la designació dels administradors del partit i a estudiar la composició de la candidatura que es presentarà a les eleccions locals convocades per al 22 de maig d'enguany.

dimarts, 29 de març de 2011

Avui han estat convocades les eleccions locals de 22 de maig de 2011


Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 22 de mayo de 2011.
http://boe.es/boe/dias/2011/03/29/pdfs/BOE-A-2011-5608.pdf

dilluns, 28 de març de 2011

Normativa electoral

Constituirem el Consell de Poble de Tavèrnoles

Constituirem el Consell de Poble de Tavèrnoles, òrgan estable de participació ciutadana, de caràcter deliberatiu i consultiu. El formaran tots els veïns i veïnes que desitgin formar-ne part. Es reunirà en sessió plenària ordinària dues vegades cada any. Tota la corporació municipal podrà assistir a les sessions del Consell de Poble de Tavèrnoles.

Sens perjudici de les sessions plenàries esmentades el Consell de Poble de Tavèrnoles disposarà de comissions de treball sectorials, per a determinats àmbits, que es reuniran amb una freqüència major, en funció dels assumptes propis del seu àmbit. L’alcalde i els regidors delegats en matèries pròpies de cada àmbit podran assistir a les esmentades comissions. En qualsevol cas, les esmentades comissions posaran en coneixement dels membres de la corporació la seva activitat.

L’Ajuntament donarà audiència al Consell de Poble en les decisions més rellevants de la gestió municipal. El Consell avaluarà periòdicament l’actuació del consistori i l’aplicació del programa d’actuació municipal, dels pressupostos anuals i dels compromisos que la corporació assumeixi, mitjançat acords dels òrgans competents.

El consell podrà emetre dictàmens, informes i recomanacions, atès el seu caràcter consultiu i participatiu.

S’elaborarà un reglament de participació ciutadana i de funcionament i règim intern del Consell de Poble de Tavèrnoles, inspirats ens els principis de la democràcia deliberativa.

diumenge, 27 de març de 2011

Revisarem l'aprovació inicial del POUM

Canviarem la qualificació dels Plans de Can Riera i aquest paratge esdevindrà NO URBANITZABLE i serà destinat a usos agrícoles


Redefinirem la zona d'aparcaments del nucli urbà.

Establirem contactes amb la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat per tal de reconsiderar la qualificació de Fussimanya com a sòl urbà no consolidat.

Adequarem la normativa de les noves zones urbanitzables per tal que les futures construccions segueixin l'estil de l'entorn.

dissabte, 26 de març de 2011

Salutació de Josep Garriga Comas

Com a president del Comitè Executiu de Tavèrnoles Actiu vull, en primer lloc, donar les gràcies a les persones que han dipositat en mi la seva confiança per encapçalar aquest nou projecte.

A Tavèrnoles, disposar d'un grup independent, serà la gran oportunitat de portar a l'Ajuntament la veu del poble, sense desaprofitar l'experiència de les persones que ja hem pogut participar en el govern del municipi i amb l'empenta que sempre aporta el fet que s'hi incorporin noves energies.

Tenim uns objectius molt clars i un mètode de treball rigorós, participatiu i eficient.

Tots els que ens hem unit en aquesta nova força política ens estimem el poble i defensem -això és el més important- que el seu progrés no malmeti ni la seva fesomia ni la seva essència.

Josep Garriga Comas

Tavèrnoles, març de 2011

divendres, 25 de març de 2011

Tavèrnoles Actiu ja ha estat registrat com a nou partit polític


El Ministeri de l'Interior ens ha comunicat, en data d'avui, que ja ha quedat inscrita en el Registre de Partits Polítics la nostra formació, Tavèrnoles Actiu (TAV), que varem constituir davant notari a Vic el proppassat 21 de febrer.


divendres, 18 de març de 2011

Aportacions al programa municipal : tavernolesactiu2011@gmail.com

Qui desitgi fer les seves aportacions al programa municipal de Tavèrnoles Actiu ens pot adreçar les seves idees i suggeriments a la bústia electrònica tavernolesactiu2011@gmail.com


Gràcies a tothom que hi està col·laborant, ja sigui participant en les diferents comissions sectorials que s'han organitzat, com donat idees i propostes per tal que aquests grups les puguin valorar i discutir, abans d’incorporar-les al que serà el programa definitiu.
dijous, 17 de març de 2011

Una interpretació del logotip

L’emblema o logotip del partit Tavèrnoles Actiu, obra de Rosa Raurich Vila, il·lustra d’un cop d’ull el tarannà de la nostra formació: la gent arrelada al poble, a Tavèrnoles, a la terra, de color marró, són la saó del futur, que es representa de color verd, com un brot vegetal que s’aixeca vertical.

dimarts, 15 de març de 2011

Comité executiu

El comitè executiu de Tavèrnoles Actiu es reunirà el dimecres 16 de març per treballar sobre les propostes que s'estan elaborant per a la confecció del programa electoral.

divendres, 11 de març de 2011

Elaboració del programa electoral

11 de març,  reunió dels col·laboradors i col·laboradores, adherits i adherides per tal d'elaborar el programa municipal d'actuacions que es proposarà a les eleccions de 22 de maig d'enguany, d'acord amb les propostes de les diferents comissions que s'han anat reunint prèviament.

dimarts, 1 de març de 2011

Full d'adhesió a Tavèrnoles Actiu.

Si comparteixes els objectius del partit polític Tavèrnoles Actiu, que consten en els seus estatuts, et convidem a formar-ne part.
El full d'adhesió el trobaràs en aquest enllaç.